Feature Catalogue 'IMAER'

Version:

4.0

Date:

2021

Scope:

IMAER, het informatiemodel voor AERIUS, is een toepassing van Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610) voor het beleidsveld van stikstofdepositieberekeningen. Het is hiermee één van de bestaande toepassingen van deze norm. In IMAER wordt, zoals ook bij NEN3610, voor het uitwisselingsformaat van bestanden (het technische formaat voor uitwisseling) gerefereerd aan GML 3.2.1 Simple Features Profile 2 (GML-SF2).

Responsible organisation:

AERIUS

Table of contents

Application schema: IMAER

CalculationPoint

Feature type

CalculationPointType

Feature type

EmissionSource

Feature type

EmissionSourceType

Feature type

FarmlandEmissionSource

Feature type

FarmLodgingEmissionSource

Feature type

GeoObject

Feature type

InlandShippingEmissionSource

Feature type

MaritimeShippingEmissionSource

Feature type

MooringInlandShippingEmissionSource

Feature type

MooringMaritimeShippingEmissionSource

Feature type

NSLCalculationPoint

Feature type

OffRoadMobileSourceEmissionSource

Feature type

PlanEmissionSource

Feature type

ReceptorPoint

Feature type

RoadEmissionSource

Feature type

RoadNetwork

Feature type

SRM1Road

Feature type

SRM1RoadDispersionLine

Feature type

SRM1RoadMeasureArea

Feature type

SRM2Road

Feature type


Application schema: IMAER

Definition

Dit model beschrijft het InformatieModel AERius (IMAER). IMAER is het standaard gegevens uitwisselingsformaat van AERIUS en wordt gebruikt voor het importeren, exporteren en uitwisselen van gegevens met en tussen de verschillende AERIUS producten (o.a. Calculator, Monitor en Register).

In IMAER zijn de objecten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van emissie en depositie van verschillende stoffen. In het model zijn de beschrijvingen van de objecten, de relaties tussen de objecten en de attributen opgenomen.

Version:

4.0.0


Data type: AdditionalLodgingSystem

AdditionalLodgingSystem

Definition:

Extra staltechniek beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een extra staltechniek die bij een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Dit kan voor een gedeelte van de aangegeven dieren gelden.

Subtype of:

LodgingSystem

Type:

Data type

Attribute:

Name:

numberOfAnimals

Definition:

Aantal dieren waarvoor deze extra techniek geldt. Zou niet meer moeten zijn dan het totaal aantal dieren van de FarmLodging waarbij deze techniek gebruikt wordt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: Address

Address

Definition:

Een adres (bijvoorbeeld voor inrichtingslocatie).

Description:

Dit data type bevat de standaard onderdelen van een adres.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

city

Definition:

Plaats.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

postcode

Definition:

Postcode.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

streetAddress

Definition:

Straat en huisnummer.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: AeriusCalculatorMetadata

AeriusCalculatorMetadata

Definition:

Metadata over de AERIUS calculator die de GML geproduceerd heeft en het vastgelegde project.

Description:

Met behulp van deze metadata wordt vastgelegd met welke versies van software en onderliggende basisgegevens het GML bestand is gegenereerd. Tevens kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden,

Type:

Data type

Attribute:

Name:

calculation

Definition:

Metadata over de berekening.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CalculationMetadata (data type)

Attribute:

Name:

project

Definition:

Metadata over het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

ProjectMetadata (data type)

Attribute:

Name:

situation

Definition:

Metadata over de beschreven situatie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

SituationMetadata (data type)

Attribute:

Name:

version

Definition:

Metadata over de gebruikte versies.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

VersionMetadata (data type)


Data type: Building

Building

Definition:

Dit datatype beschrijft de karakteristieken van het gebouw van een emissiebron.

Description:

Als voor een emissiebron sprake is van een gebouw, dan kan dit worden beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

height

Definition:

(Gemiddelde) gebouwhoogte in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

length

Definition:

(Gemiddelde) gebouwlengte in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

orientation

Definition:

Orientatie van het gebouw in graden. Dit is de hoek tussen de lange zijde van het gebouw en het oosten. Bij 0 graden is de orientatie oost-west.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

width

Definition:

(Gemiddelde) gebouwbreedte in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: CalculatedHeatContent

CalculatedHeatContent

Definition:

Dit datatype beschrijft de warmteinhoud wanneer deze door het berekend moet worden.

Description:

Aan de hand van de opgegeven waardes kan de warmteinhoud door het model bepaald worden.

Subtype of:

HeatContent

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionTemperature

Definition:

Emissie temperatuur in graden celsius. Dit moet hoger zijn dan de gemiddelde omgevingstemperatuur (rond de 12 graden).

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

outflowDiameter

Definition:

De diameter van de uitstroom, in meter.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

outflowDirection

Definition:

De uitstroom richting.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

OutflowDirectionType (enumeration)

Values:

VERTICAL

Uitstroom richting wordt verticaal geforceerd.

HORIZONTAL

Uitstroom richting wordt horizontaal geforceerd.

Attribute:

Name:

outflowVelocity

Definition:

De uitstroom snelheid, in meter/seconde.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: CalculationMetadata

CalculationMetadata

Definition:

Metadata over de berekening / rekenresultaten.

Description:

Met behulp van dit metadata object kan er informatie over de berekening vastgelegd worden.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

maximumRange

Definition:

Maximum straal in km waarbinnen berekend is.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

monitorSrm2Year

Definition:

Indicatie of er voor de SRM2 wegen gebruik is gemaakt van het NSL monitor netwerk, en zo ja uit welk jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

researchArea

Definition:

Indicatie of het om een onderzoeksgebied berekening ging.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

resultType

Definition:

Berekende resultat types.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

ResultType (enumeration)

Values:

DEPOSITION

Depositie (mol/ha/j)

CONCENTRATION

Concentratie (µg/m³)

EXCEEDANCE_DAYS

Overschrijdingsdagen

EXCEEDANCE_HOURS

Overschrijdingsuren

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Berekende stoffen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

EC

Stof EC (elementair koolstof).

Attribute:

Name:

type

Definition:

Gebruikte berekeningtype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CalculationType (enumeration)

Values:

PERMIT

Berekening van receptoren volgens de Wet natuurbescherming.

NATURE_AREA

Berekening gebruikt hexagonen die natuurgebieden bevatten binnen opgegeven straal.

RADIUS

Berekening gebruikt hexagonen binnen opgegeven straal.

CUSTOM_POINTS

Berekening gebruikt door de gebruiker gedefinieerde punten (CalculationPoint).


Feature type: CalculationPoint

CalculationPoint

Definition:

Zelfgedefinieerd rekenpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft een zelfgedefinieerd rekenpunt.

Subtype of:

CalculationPointType

Type:

Feature type


Data type: CalculationPointCorrection

CalculationPointCorrection

Definition:

Correctie op resultaten van een rekenpunt (NSL).

Description:

Het kan voorkomen dat er correcties gebruikt moeten worden op de resultaten die uit het model komen. Bijvoorbeeld omdat deze structureel afwijken van waargenomen waardes.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Een optioneel omschrijving voor de correctie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

jurisdictionId

Definition:

Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de correctie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

resultType

Definition:

Type resultaat waarvoor deze correctie geldt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

ResultType (enumeration)

Values:

DEPOSITION

Depositie (mol/ha/j)

CONCENTRATION

Concentratie (µg/m³)

EXCEEDANCE_DAYS

Overschrijdingsdagen

EXCEEDANCE_HOURS

Overschrijdingsuren

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Stof waarvoor deze correctie geldt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

EC

Stof EC (elementair koolstof).

Attribute:

Name:

value

Definition:

Waarde van de correctie. Positief is toename ten opzichte van het resultaat uit het model, negatief is afname ten opzichte van het resultaat uit het model.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Feature type: CalculationPointType

CalculationPointType

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van rekenpunten.

Description:

Er zijn verschillende soorten rekenpunten in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in dit model.

Subtype of:

GeoObject

Supertype of:

CalculationPoint

NSLCalculationPoint

ReceptorPoint

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

correction

Definition:

Correcties op een rekenpunt (NSL).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

CalculationPointCorrection (data type)

Attribute:

Name:

description

Definition:

(Uitvoerige) beschrijving van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

GM_Point

Definition:

Geometrie van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Point

Attribute:

Name:

identifier

Title:

identificatie

Definition:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

jurisdictionId

Definition:

Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

representation

Definition:

Geometrische representatie van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

GM_Surface

Attribute:

Name:

result

Definition:

Deposities van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

CalculationResult (data type)


Data type: CalculationResult

CalculationResult

Definition:

Resultaat voor een rekenpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft het resultaat voor een bepaalde stof/resultaattype combinatie voor een rekenpunt.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

resultType

Definition:

Resultaattype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

ResultType (enumeration)

Values:

DEPOSITION

Depositie (mol/ha/j)

CONCENTRATION

Concentratie (µg/m³)

EXCEEDANCE_DAYS

Overschrijdingsdagen

EXCEEDANCE_HOURS

Overschrijdingsuren

Attribute:

Name:

sourceCategory

Definition:

Category van bronnen die zorgen voor dit resultaat. Indien niet opgegeven gaat het om totalen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Type van resultaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

EC

Stof EC (elementair koolstof).

Attribute:

Name:

value

Definition:

Resultaatwaarde.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

Definition:

Klasse voor een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron aan de hand van het verbruik.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar het gebruik van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.

Subtype of:

OffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

consumption

Definition:

Brandstofverbruik, in liters per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactoren van het voertuig, in g/kWh per stof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

energyEfficiency

Definition:

Rendement: brandstof in grammen brandstof per geleverde kilowattuur , in g/kWh.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: CustomFarmLodging

CustomFarmLodging

Definition:

Zelfgedefinieerde stal.

Description:

Deze klasse beschrijft een zelfgedefinieerde stal.

Subtype of:

FarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

animalType

Definition:

Code die aangeeft om wat voor dier het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van de stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactor(en) per dierplaats per jaar die gehanteerd moet worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: CustomInlandShipping

CustomInlandShipping

Definition:

Zelfgedefinieerde schepen op een vaarroute voor binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip op een vaarroute, gebruik makend van eigen specificatie.

Subtype of:

InlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionPropertiesAtoB

Definition:

Zelfgedefinieerde emissie eigenschappen van A naar B. Emissiefactoren zijn hier in kg/m.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CustomInlandShippingEmissionProperties (data type)

Attribute:

Name:

emissionPropertiesBtoA

Definition:

Zelfgedefinieerde emissie eigenschappen van B naar A. Emissiefactoren zijn hier in kg/m.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CustomInlandShippingEmissionProperties (data type)


Data type: CustomInlandShippingEmissionProperties

CustomInlandShippingEmissionProperties

Definition:

Dit datatype beschrijft de eigen gedefinieerd scheepstype voor binnenvaart.

Description:

Eigenschappen beschreven in dit object worden voor standaard bronnen direct.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionFactorEmpty

Definition:

Gemiddelde emissie factor van scheepstype wanneer niet beladen. Eenheid is afhankelijk van emissietype waarbinnen dit datatype wordt gebruikt (verschil aangemeerd/varend).

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

emissionFactorLaden

Definition:

Gemiddelde emissie factor van scheepstype wanneer wel beladen. Eenheid is afhankelijk van emissietype waarbinnen dit datatype wordt gebruikt (verschil aangemeerd/varend).

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

emissionHeightEmpty

Definition:

Gemiddelde uitstoothoogte van scheepstype wanneer niet beladen in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

emissionHeightLaden

Definition:

Gemiddelde uitstoothoogte van scheepstype wanneer wel beladen in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContentEmpty

Definition:

Gemiddelde warmteinhoud van scheepstype wanneer niet beladen in Megawatt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContentLaden

Definition:

Gemiddelde warmteinhoud van scheepstype wanneer wel beladen in Megawatt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: CustomMaritimeShipping

CustomMaritimeShipping

Definition:

Zelfgedefinieerde schepen op een vaarroute voor zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip op een vaarroute, gebruik makend van eigen specificatie.

Subtype of:

MaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionProperties

Definition:

Zelfgedefinieerde emissie eigenschappen. Emissiefactoren zijn hier in kg/m.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CustomMaritimeShippingEmissionProperties (data type)

Attribute:

Name:

grossTonnage

Definition:

Het bruto-tonnage van de schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: CustomMaritimeShippingEmissionProperties

CustomMaritimeShippingEmissionProperties

Definition:

Dit datatype beschrijft de eigen gedefinieerd scheepstype voor (zee) scheepvaart.

Description:

Eigenschappen beschreven in dit object worden voor standaard bronnen direct.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

Gemiddelde emissie factor van scheepstype. Eenheid is afhankelijk van emissietype waarbinnen dit datatype wordt gebruikt (verschil aangemeerd/varend).

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

emissionHeight

Definition:

Gemiddelde uitstoothoogte van scheepstype in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContent

Definition:

Gemiddelde warmteinhoud van scheepstype in Megawatt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: CustomMooringInlandShipping

CustomMooringInlandShipping

Definition:

Zelfgedefinieerde schepen bij een aanlegplaats voor binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip bij een aanlegplaats, gebruik makend van eigen specificatie.

Subtype of:

MooringInlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionProperties

Definition:

Zelfgedefinieerde emissie eigenschappen voor aangemeerde schepen. Emissiefactoren zijn hier in kg/u.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CustomInlandShippingEmissionProperties (data type)


Data type: CustomMooringMaritimeShipping

CustomMooringMaritimeShipping

Definition:

Zelfgedefinieerde schepen bij een aanlegplaats voor zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip bij een aanlegplaats, gebruik makend van eigen specificatie.

Subtype of:

MooringMaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionProperties

Definition:

Zelfgedefinieerde emissie eigenschappen voor aangemeerde schepen. Emissiefactoren zijn hier in kg/u.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CustomMaritimeShippingEmissionProperties (data type)


Data type: CustomOffRoadMobileSource

CustomOffRoadMobileSource

Definition:

Eigen gedefinieerd mobiele werktuig bron.

Description:

Deze klasse beschrijft een eigen gedefinieerde mobiel werktuig bron, met gesommeerd de emissie en de verdere eigenschappen die van belang zijn voor de verschillende berekeningen.

Subtype of:

OffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Totale emissie van een mobiele werktuig bron in een jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

emissionSourceCharacteristics

Definition:

Karakteristieken van een mobiele werktuig bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

EmissionSourceCharacteristics (data type)

Attribute:

Name:

offRoadVehicleSpecification

Definition:

Eigenschappen gebruikt om tot de emissie van deze bron te komen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

OffRoadVehicleSpecification (data type)


Data type: CustomVehicle

CustomVehicle

Definition:

Karakteristieken van een emissietype zelfgedefinieerd wegvervoer.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Karakteristieken van de eigen gespecficieerd voertuigen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emission

Definition:

De emissie in g/km per voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: Emission

Emission

Definition:

Karakteristieken van een depositie waarde.

Description:

De depositieresulaten beschrijving van een rekenpunt.

Subtype of:

EmissionValueType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Emissiestof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

EC

Stof EC (elementair koolstof).

Attribute:

Name:

value

Definition:

Emissiewaarde.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: EmissionReduction

EmissionReduction

Definition:

Klasse voor een specificatie voor emissie reductie (NSL).

Description:

Het kan voorkomen dat emissie gereduceerd wordt met een bepaalde factor. In deze klasse kan vastgelegd worden wat deze reductie is, per stof.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

factor

Definition:

Factor waarmee de emissies worden verlaagd.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Emissiestof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

EC

Stof EC (elementair koolstof).


Feature type: EmissionSource

EmissionSource

Definition:

Generieke emissiebron.

Description:

Deze klasse beschrijft een generieke emissiebron inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: EmissionSourceCharacteristics

EmissionSourceCharacteristics

Definition:

Dit datatype beschrijft de karakteristieken van een emissiebron.

Description:

Iedere emissiebron wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

building

Definition:

De karakteristieken van het gebouw.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Building (data type)

Attribute:

Name:

diurnalVariation

Definition:

Temporele variatie van de emissie van de bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emissionHeight

Definition:

Gemiddelde uitstoothoogte van de emissiebron in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContent

Definition:

Warmteinhoud van de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

HeatContent (data type)

Attribute:

Name:

spread

Definition:

Spreiding van de emissiebron in meters. Alleen te gebruiken bij puntbronnen met een hoogte.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Union type: EmissionSourceGeometry

EmissionSourceGeometry

Definition:

Mogelijke geometrieën van een emissiebron.

Description:

Dit datatype maakt een keuze mogelijk uit verschillende soorten geometrieën die een emissiebron kan aannemen.

Type:

Union type

Attribute:

Name:

GM_Curve

Definition:

NEN 3610 lijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

GM_Point

Definition:

NEN 3610 punt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Point

Attribute:

Name:

GM_Surface

Definition:

NEN 3610 vlak.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Surface


Feature type: EmissionSourceType

EmissionSourceType

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van emissiebronnen.

Description:

Er zijn verschillende soorten emissiebronnen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende soorten emissiebronnen in het model. De geometrie van deze bronnen is opgenomen bij de onderliggende soorten, omdat deze verschillen per type bron.

Subtype of:

GeoObject

Supertype of:

EmissionSource

FarmlandEmissionSource

FarmLodgingEmissionSource

InlandShippingEmissionSource

MaritimeShippingEmissionSource

MooringInlandShippingEmissionSource

MooringMaritimeShippingEmissionSource

OffRoadMobileSourceEmissionSource

PlanEmissionSource

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Een optionele beschrijving voor de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emissionSourceCharacteristics

Definition:

Karakteristieken van een emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

EmissionSourceCharacteristics (data type)

Attribute:

Name:

geometry

Definition:

De geometrie van de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

EmissionSourceGeometry (union data type)

Attribute:

Name:

identifier

Title:

identificatie

Definition:

Unieke identificatie van de emissiebron binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

jurisdictionId

Definition:

Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

sectorId

Definition:

Identificatienummer van de sector waartoe de emissiebron behoord.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: EmissionValueType

EmissionValueType

Definition:

De emissiewaarde van een emissiebron.

Description:

De emissiewaarde van een emissiebron.

Supertype of:

Emission

FarmlandActivity

FarmLodging

InlandShipping

MaritimeShipping

MooringInlandShipping

MooringMaritimeShipping

OffRoadMobileSource

Plan

Vehicle

Type:

Data type


Data type: FarmlandActivity

FarmlandActivity

Definition:

Karakteristieken van een emissietype voor activiteit op landbouwgrond.

Description:

Ieder gebruik of activiteit emissietype voor landbouwgrond wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd

Subtype of:

EmissionValueType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

activityType

Definition:

Het type van gebruik of activiteit van de landbouwgrond.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Totale emissie van dit gebruik van de landbouwgrond in een jaar

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Feature type: FarmlandEmissionSource

FarmlandEmissionSource

Definition:

Emissiebron van landbouwground.

Description:

Deze klasse beschrijft landbouwgrond, inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

activity

Definition:

Manier waarop de landbouwgrond wordt gebruikt waarbij emissies vrij komen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

FarmlandActivity (data type)

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van de landbouwgrond.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: FarmLodging

FarmLodging

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van stallen.

Description:

Er zijn verschillende soorten stallen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomFarmLodging

StandardFarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

numberOfAnimals

Definition:

Aantal dieren in deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: FarmLodgingEmissionSource

FarmLodgingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van een stal.

Description:

Deze klasse beschrijft een stal inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van de stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

established

Definition:

Datum van oprichting (of vervanging of uitbreiding) van het dierenverblijf.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Date

Attribute:

Name:

farmLodging

Definition:

Staltypen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

FarmLodging (data type)


Feature type: GeoObject

GeoObject

Title:

Geo-object

Definition:

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde

Description:

Van deze klasse worden geen instanties gemaakt. Indien een object een geo-object is, is het altijd een instantie van een subklasse van GeoObject.

Alle subklassen van GeoObject hebben conform NEN-EN-ISO 19109:2005 het stereotype «featureType».

Supertype of:

CalculationPointType

EmissionSourceType

RoadNetwork

SRM1RoadDispersionLine

SRM1RoadMeasureArea

Type:

Feature type


Data type: HeatContent

HeatContent

Definition:

Dit abstracte datatype kan gebruikt worden om de warmteinhoud te definieren.

Description:

Een karakteristiek van een emissie bron is de warmteinhoud. Dit kan direct ingevuld worden, of deze kan bepaald worden aan de hand van andere karakteristieken. De keuze kan door middel van implementaties van deze klasse gemaakt worden.

Supertype of:

CalculatedHeatContent

SpecifiedHeatContent

Type:

Data type


Data type: InlandShipping

InlandShipping

Definition:

Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een vaarroute voor binnenvaart.

Description:

Ieder binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomInlandShipping

StandardInlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Omschrijving van dit type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

numberOfShipsAtoBperTimeUnit

Definition:

Aantal schepen van A naar B per tijdseenheid. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

numberOfShipsBtoAperTimeUnit

Definition:

Aantal schepen van B naar A per tijdseenheid. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

percentageLadenAtoB

Definition:

Het percentage van numberOfShipsAtoB wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

percentageLadenBtoA

Definition:

Het percentage van numberOfShipsBtoA wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

timeUnitShipsAtoB

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal schepen van A naar B.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR

Attribute:

Name:

timeUnitShipsBtoA

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal schepen van B naar A.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR


Feature type: InlandShippingEmissionSource

InlandShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron (vaarroute) van binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een vaarroute voor binnenvaart, inclusief geometrie. De klasse is een specialisatie van EmissionSourceType.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

inlandShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissiebrontype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

InlandShipping (data type)

Association role:

Name:

mooringA

Definition:

Geeft aan of de vaarroute bij het begin van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

MooringInlandShippingEmissionSource (feature type)

Association role:

Name:

mooringB

Definition:

Geeft aan of de vaarroute bij het eind van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

MooringInlandShippingEmissionSource (feature type)

Attribute:

Name:

waterway

Definition:

Specificatie van het type waterweg dat gebruikt wordt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

InlandWaterway (data type)


Data type: InlandWaterway

InlandWaterway

Definition:

Karakteristieken van een vaarroute voor (aanmerende) binnenvaart.

Description:

Ieder aanmerend binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

direction

Definition:

Specificatie van de stroom richting van de waterweg. De richting is ten opzichte van de tekenrichting.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

WaterwayDirectionType (enumeration)

Values:

IRRELEVANT

Stroming is niet van belang.

UPSTREAM

Tegen de stroom in.

DOWNSTREAM

Met de stroom mee.

Attribute:

Name:

type

Definition:

Specificatie van het type waterweg dat gebruikt wordt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: LodgingFodderMeasure

LodgingFodderMeasure

Definition:

Extra voer maatregel voor stallen.

Description:

Deze klasse beschrijft een voer maatregel die voor een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Gebruik van deze maatregel zorgt voor een reductie (percentage) voor alle dieren.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fodderMeasureType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft om wat voor voer maatregel het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: LodgingSystem

LodgingSystem

Definition:

Abstracte basis klasse voor extra staltechnieken.

Description:

Er zijn verschillende soorten extra staltechnieken in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Supertype of:

AdditionalLodgingSystem

ReductiveLodgingSystem

Type:

Data type

Attribute:

Name:

farmLodgingSystemDefinitionType

Definition:

Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

lodgingSystemType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft om wat voor extra staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: MaritimeShipping

MaritimeShipping

Definition:

Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een vaarroute voor scheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomMaritimeShipping

StandardMaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Omschrijving van dit type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

shipsPerTimeUnit

Definition:

Aantal schepen op deze vaarroute per tijdseenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

timeUnit

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal schepen op deze vaarroute.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR


Feature type: MaritimeShippingEmissionSource

MaritimeShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een vaarroute voor zeescheepvaart, inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

maritimeShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MaritimeShipping (data type)

Association role:

Name:

mooringA

Definition:

Geeft aan of de vaarroute bij het begin van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

MooringMaritimeShippingEmissionSource (feature type)

Association role:

Name:

mooringB

Definition:

Geeft aan of de vaarroute bij het eind van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

MooringMaritimeShippingEmissionSource (feature type)

Attribute:

Name:

movementType

Definition:

Type vaarbeweging.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

MaritimeShippingMovementType (enumeration)

Values:

INLAND

Varend binnengaats.

MARITIME

Varend op zee.


Data type: MooringInlandShipping

MooringInlandShipping

Definition:

Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een aanlegplaats voor binnenvaart.

Description:

Iedere aanlegplaats emissietype voor binnenvaart wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomMooringInlandShipping

StandardMooringInlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

averageResidenceTime

Definition:

De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

description

Definition:

Omschrijving van dit type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

percentageLaden

Definition:

Het percentage van ships wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

shipsPerTimeUnit

Definition:

Aantal schepen dat aangemeerd is per tijdseenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

shorePowerFactor

Definition:

Factor voor walstroom (decimale fractie 0-1). Deze factor wordt in mindering gebracht bij het bepalen van de emissie van aangemeerde schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

timeUnit

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR


Feature type: MooringInlandShippingEmissionSource

MooringInlandShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van binnenvaart (aanlegplaats).

Description:

Deze klasse beschrijft een aanlegplaats inclusief geometrie en vaarroute voor binnenvaart.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

mooringInlandShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MooringInlandShipping (data type)


Data type: MooringMaritimeShipping

MooringMaritimeShipping

Definition:

Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een emissietype voor zeescheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype voor aanlegplaatsen wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomMooringMaritimeShipping

StandardMooringMaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

averageResidenceTime

Definition:

De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

description

Definition:

Omschrijving van dit type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

shipsPerTimeUnit

Definition:

Aantal schepen dat aangemeerd is per tijdseenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

shorePowerFactor

Definition:

Factor voor walstroom (decimale fractie 0-1). Deze factor wordt in mindering gebracht bij het bepalen van de emissie van aangemeerde schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

timeUnit

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR


Feature type: MooringMaritimeShippingEmissionSource

MooringMaritimeShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een kade voor zeescheepvaart inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

mooringMaritimeShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MooringMaritimeShipping (data type)


Data type: NEN3610ID

NEN3610ID

Definition:

Identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object

Description:

De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

localId

Definition:

Unieke identificatiecode binnen een registratie

Description:

'LocalId' is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie.

De volgende karakters mogen in een localId voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."}.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

namespace

Definition:

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Description:

Het attribuut 'namespace' is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met 'NL.' beginnen.

De volgende karakters mogen in een namespace aanduiding voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."}

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

versionId

Definition:

Versie-aanduiding van een object

Description:

Het attribuut 'versionId' maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString


Feature type: NSLCalculationPoint

NSLCalculationPoint

Subtype of:

CalculationPointType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

monitorSubstance

Definition:

Stoffen waarvoor dit rekenpunt geldt bij monitoring.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

MonitorSubstance (enumeration)

Values:

NONE

Voor geen stoffen.

PM10_ONLY

Alleen voor PM10.

ALL

Voor alle stoffen.

Attribute:

Name:

rejectionGrounds

Definition:

Reden waarom een rekenpunt is afgekeurd (bij actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RejectionGrounds (enumeration)

Values:

NONE

Geen.

COMPLIANCE_CRITERION

Toepassingsbereikcriterium.

EXPOSURE_CRITERION

Blootstellingscriterium.

OTHER

Overig.


Data type: OffRoadMobileSource

OffRoadMobileSource

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van mobiele werktuig bronnen.

Description:

Er zijn verschillende soorten mobiele werktuig beschrijvingen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomOffRoadMobileSource

StandardOffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van het voertuig type.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Feature type: OffRoadMobileSourceEmissionSource

OffRoadMobileSourceEmissionSource

Definition:

Emissiebron van mobiele werktuigen.

Description:

Deze klasse beschrijft een verzameling mobiele werktuigen inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

offRoadMobileSource

Definition:

Specificatie van mobiele werktuigen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

OffRoadMobileSource (data type)


Data type: OffRoadVehicleSpecification

OffRoadVehicleSpecification

Definition:

Abstracte basisklasse van een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kunnen verschillende rekenmethodes gebruikt worden. Deze methodes liggen vast in de onderliggende types.

Supertype of:

ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fuelType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft wat voor brandstof gebruikt wordt door het voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

Definition:

Klasse voor een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron aan de hand van de operationele uren.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar de operationele uren van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.

Subtype of:

OffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactoren van het voertuig, in g/kWh per stof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

load

Definition:

Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt, in percentages.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

operatingHours

Definition:

Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt, in uren.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

power

Definition:

Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig, in kW.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: Plan

Plan

Definition:

Karakteristieken van ruimtelijke plan ontwikkelingen.

Description:

Iedere ruimtelijk plan ontwikkel bronsoort wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

EmissionValueType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

amount

Definition:

Elk planType heeft een eenheid. De amount is het aantal van deze eenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

description

Definition:

De omschrijving van dit plan.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

planType

Definition:

Het type van dit plan.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Feature type: PlanEmissionSource

PlanEmissionSource

Definition:

Emissiebron definitie van ruimtelijke plan ontwikkelingen.

Description:

Deze klasse beschrijft een verzameling ruimtelijke plan ontwikkelings bronnen inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

plan

Definition:

Specificatie van de plannen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Plan (data type)


Data type: ProjectMetadata

ProjectMetadata

Definition:

Metadata over het vastgelegde project.

Description:

Met behulp van dit metadata object kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden,

Type:

Data type

Attribute:

Name:

corporation

Definition:

Naam van de rechtspersoon die hoort bij het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van of toelichting bij het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

facilityLocation

Definition:

De inrichtingslocatie van het project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Address (data type)

Attribute:

Name:

name

Definition:

Naam van het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

permitCalculationRadiusType

Definition:

Afstandsgrenswaarde-type voor de Wet natuurbescherming

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

temporaryPeriod

Definition:

Duur van het project in jaren. (alleen in geval van tijdelijke projecten).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

year

Definition:

De AERIUS rekenkern maakt gebruik van GDN basisgegevens die jaarlijks worden aangepast. Dit attribuut geeft aan van welk jaar de basisgegevens gebruikt zijn bij de berekeningen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: ReceptorPoint

ReceptorPoint

Definition:

Receptorpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft een rekenpunt op het AERIUS-grid.

Subtype of:

CalculationPointType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

receptorPointId

Definition:

Identificatienummer van het receptorpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: ReductiveLodgingSystem

ReductiveLodgingSystem

Definition:

Extra reducerende staltechniek beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een extra staltechniek die bij een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Gebruik van dit systeem zorgt voor een reductie (percentage) voor alle dieren.

Subtype of:

LodgingSystem

Type:

Data type


Feature type: RoadEmissionSource

RoadEmissionSource

Definition:

Emissiebron van een weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Supertype of:

SRM1Road

SRM2Road

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Association role:

Name:

inNetwork

Definition:

Geeft aan bij welk netwerk de weg hoort.

Voidable:

true

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadNetwork (feature type)

Attribute:

Name:

roadManager

Definition:

Beheerder van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadManager (enumeration)

Values:

MUNICIPALITY

Gemeente

PROVINCE

Provincie

STATE

Rijksoverheid

WATER_AUTHORITY

Waterschap

PRIVATE

Private partij

Attribute:

Name:

trafficDirection

Definition:

Rijrichting van het verkeer op deze weg. Deze rijrichting is ten opzichte van de getekende richting van de weg oftewel de geometrie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

TrafficDirection (enumeration)

Values:

BOTH

Verkeer kan in beide richtingen verplaatsen.

A_TO_B

Verkeer rijdt van A (begin lijnstuk) naar B (eind lijnstuk).

B_TO_A

Verkeer rijdt van B (eind lijnstuk) naar A (begin lijnstuk).

Attribute:

Name:

vehicles

Definition:

Specificatie van wegvervoer voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Vehicle (data type)


Feature type: RoadNetwork

RoadNetwork

Definition:

Een netwerk van wegen.

Description:

Deze klasse beschrijft een netwerk, waarbij meerdere elementen gegroupeerd kunnen worden.

Subtype of:

GeoObject

Type:

Feature type

Association role:

Name:

element

Definition:

Referenties naar alle elementen die horen bij het netwerk.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

RoadEmissionSource (feature type)

Attribute:

Name:

identifier

Definition:

Unieke identificatie van het netwerk binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString


Data type: RoadSideBarrier

RoadSideBarrier

Definition:

Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.

Description:

Een scherm/wal aan de kant van een weg is voorzien van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

barrierType

Definition:

Type van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

RoadSideBarrierType (enumeration)

Values:

SCREEN

Een scherm (denk aan geluidsscherm).

WALL

Een wal (denk aan geluidswal).

Attribute:

Name:

distance

Definition:

Afstand tot de weg van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

height

Definition:

Hoogte van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: SimpleLinearReference

SimpleLinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in attributen voor een object.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Alleen te gebruiken voor objecten gedefineerd door een LineString.

Supertype of:

SRM1LinearReference

SRM2LinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fromPosition

Definition:

Positie op het lijnstuk (decimale fractie 0-1) vanaf waar de waardes gaan gelden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

toPosition

Definition:

Positie op het lijnstuk (decimale fractie 0-1) tot aan waar de waardes gelden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: SituationMetadata

SituationMetadata

Definition:

Metadata over de vastgelegde situatie.

Description:

Met behulp van dit metadata object kan er informatie over de situatie vastgelegd worden,

Type:

Data type

Attribute:

Name:

name

Definition:

Naam van de lijst van bronnen van de beschreven situatie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

nettingFactor

Definition:

Afroomfactor voor salderen (decimale fractie 0-1). De fractie van de depositie in de salderingssituatie dat NIET mag worden uitgegeven (ten behoeve van natuur).

Heeft alleen effect bij situationType NETTING, en zal dan effect hebben op de rekenresultaten bij vergunningverlening.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

reference

Definition:

Referentie van de beschreven situatie.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

situationType

Definition:

Type van de beschreven situatie.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SituationType (enumeration)

Values:

REFERENCE

Referentie of uitgangs-situatie.

PROPOSED

Beoogde situatie.

TEMPORARY

Tijdelijke situatie, bedoeld voor situatie(s) die leiden van de referentie situatie naar de beoogde situatie, bijvoorbeeld de aanlegfase.

NETTING

Salderingssituatie, bedoeld als aanvullende situatie voor extern salderen. Bij dit situatie type is de mogelijkheid om een fractie/percentage op te geven, waarbij dit gedeelte van de depositie in de salderingssituatie NIET mag worden uitgegeven (ten behoeve van de natuur).


Data type: SpecificVehicle

SpecificVehicle

Definition:

Karakteristieken van een specifieke type voertuigen met een klasse.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

vehicleType

Definition:

De klasse van deze mobiel voertuigen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: SpecifiedHeatContent

SpecifiedHeatContent

Definition:

Dit datatype beschrijft de warmteinhoud wanneer deze door het bekend is.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden als de warmteinhoud van een emissiebron bekend is.

Subtype of:

HeatContent

Type:

Data type

Attribute:

Name:

value

Definition:

Warmteinhoud van de emissiebron in Megawatt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: SRM1LinearReference

SRM1LinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in SRM1 attributen.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM1Road.

Subtype of:

SimpleLinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

speedProfile

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

SpeedProfile (enumeration)

Values:

URBAN_TRAFFIC_STAGNATING

Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_NORMAL

Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_FREE_FLOW

Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.

NON_URBAN_TRAFFIC

Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Feature type: SRM1Road

SRM1Road

Definition:

Emissiebron van een SRM1 weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. Deze weg is bedoeld om volgens SRM1 door te rekenen. Onder SRM1 vallen wegen die niet onder SRM2 vallen, binnenstedelijke wegen en niet provinciale buitenwegen.

Subtype of:

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

partialChange

Definition:

Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen.

Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

SRM1LinearReference (data type)

Attribute:

Name:

speedProfile

Definition:

Snelheidsprofiel van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SpeedProfile (enumeration)

Values:

URBAN_TRAFFIC_STAGNATING

Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_NORMAL

Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_FREE_FLOW

Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.

NON_URBAN_TRAFFIC

Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van twee rijrichtingen, worden de emissies tot op een afstand van 20 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 50 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden of deze waarde weggelaten worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Feature type: SRM1RoadDispersionLine

SRM1RoadDispersionLine

Definition:

Overdrachtslijn tussen een SRM1 weg en een rekenpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft de overdrachtslijn tussen de weg en een rekenpunt. Deze lijn is bedoeld om volgens SRM1 door te rekenen.

Subtype of:

GeoObject

Type:

Feature type

Association role:

Name:

calculationPoint

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CalculationPointType (feature type)

Attribute:

Name:

description

Definition:

Een optionele beschrijving voor de overdrachtslijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

geometry

Definition:

Een optionele geometrie tussen de SRM1Road en het calculationPoint. Dit is eigenlijk afgeleide data, maar kan voor visualisatie gebruikt worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

identifier

Definition:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

jurisdictionId

Definition:

Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de overdrachtslijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Association role:

Name:

road

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SRM1Road (feature type)

Attribute:

Name:

roadProfile

Definition:

Wegprofiel van de overdrachtslijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

RoadProfile (enumeration)

Values:

WIDE_STREET_CANYON

Aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan drie maal de hoogte van de bebouwing, maar groter is dan 1,5 x de hoogte van de bebouwing (brede streetcanyon).

NARROW_STREET_CANYON

Aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de weg, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 1,5 x de hoogte van de bebouwing.

ONE_SIDE_BUILDINGS

Aan een zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 3 x de hoogte van de bebouwing.

OTHER

Overig.

Attribute:

Name:

treeProfile

Definition:

Bomenprofiel van de overdrachtslijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TreeProfile (enumeration)

Values:

NONE_OR_FEW

Hier en daar bomen of in het geheel niet.

SEPARATED

Een of meer rijen bomen met een onderlinge afstand < 15 meter met openingen tussen de kronen.

PACKED

De kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte.


Data type: SRM1RoadMeasure

SRM1RoadMeasure

Definition:

Klasse voor een specificatie voor maatregelen per voertuigtype en snelheidstype (NSL).

Description:

Het kan voorkomen dat er een maatregel geldt voor een specifiek voertuigtype en een specifieke snelheidsprofiel, waardoor emissies gereduceerd worden. In deze klasse kan vastgelegd worden wat deze reductie is, per voertuigtype en snelheidsprofiel.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

reduction

Definition:

De reducties die ontstaan door deze maatregelen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

EmissionReduction (data type)

Attribute:

Name:

speedProfile

Definition:

Type snelheidsprofiel waarvoor de maatregelen gelden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SpeedProfile (enumeration)

Values:

URBAN_TRAFFIC_STAGNATING

Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_NORMAL

Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km.

URBAN_TRAFFIC_FREE_FLOW

Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.

NON_URBAN_TRAFFIC

Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.

Attribute:

Name:

vehicleType

Definition:

Type voertuig waarvoor de maatregelen gelden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

StandardVehicleType (enumeration)

Values:

LIGHT_TRAFFIC

Licht verkeer.

NORMAL_FREIGHT

Middelzwaar vrachtverkeer.

HEAVY_FREIGHT

Zwaar vrachtverkeer.

AUTO_BUS

Busverkeer.


Feature type: SRM1RoadMeasureArea

SRM1RoadMeasureArea

Definition:

Klasse voor een specificatie voor maatregelen die gelden voor SRM1 wegen binnen een gebied (NSL).

Description:

Het kan voorkomen dat door een maatregel de emissie gereduceerd wordt voor een bepaald gebied voor SRM1 wegen. In deze klasse kan vastgelegd worden wat deze reductie is voor een gebied.

Subtype of:

GeoObject

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Een optioneel (uitvoerige) beschrijving voor het maatregelgebied.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

geometry

Definition:

De geometrie van het gebied.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Surface

Attribute:

Name:

identifier

Definition:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

jurisdictionId

Definition:

Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor het maatregelgebied.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

measure

Definition:

De maatregelen die gelden binnen het gebied.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

SRM1RoadMeasure (data type)


Data type: SRM2LinearReference

SRM2LinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in SRM2 attributen.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM2Road.

Subtype of:

SimpleLinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

barrierLeft

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

barrierRight

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

elevation

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadElevation (enumeration)

Values:

NORMAL

dijk of wal met zeer vlakke zijkanten (hoek kleiner dan 20 graden).

NORMAL_DYKE

dijk of wal met vlakke zijkanten (hoek groter of gelijk aan 20 graden maar kleiner dan 45 graden).

STEEP_DYKE

dijk of wal met scherpe zijkanten (hoek groter dan of gelijk aan 45 graden).

VIADUCT

weg ligt op een viaduct.

TUNNEL

weg ligt in een tunnelbak.

Attribute:

Name:

elevationHeight

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

isFreeway

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Feature type: SRM2Road

SRM2Road

Definition:

Emissiebron van een SRM2 weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. Deze weg is bedoeld om volgens SRM2 door te rekenen. Onder SRM2 vallen wegen die niet onder SRM1 vallen, buitenstedelijke wegen en snelwegen.

Subtype of:

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

barrierLeft

Definition:

De afscheiding aan de linkerkant van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

barrierRight

Definition:

De afscheiding aan de rechterkant van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

elevation

Definition:

Verhogingstype van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadElevation (enumeration)

Values:

NORMAL

dijk of wal met zeer vlakke zijkanten (hoek kleiner dan 20 graden).

NORMAL_DYKE

dijk of wal met vlakke zijkanten (hoek groter of gelijk aan 20 graden maar kleiner dan 45 graden).

STEEP_DYKE

dijk of wal met scherpe zijkanten (hoek groter dan of gelijk aan 45 graden).

VIADUCT

weg ligt op een viaduct.

TUNNEL

weg ligt in een tunnelbak.

Attribute:

Name:

elevationHeight

Definition:

Verhoging van de weg (in meters).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

isFreeway

Definition:

Wel of geen snelweg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

partialChange

Definition:

Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen.

Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

SRM2LinearReference (data type)

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 100 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden of deze waarde weggelaten worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Data type: StandardFarmLodging

StandardFarmLodging

Definition:

Algemene stal beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een algemene stal, gebruik makend van een voorgedefinieerde stalcode.

Subtype of:

FarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

farmLodgingSystemDefinitionType

Definition:

Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

farmLodgingType

Definition:

Vaststaande (RAV) code die aangeeft om wat voor stalsoort het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

fodderMeasure

Definition:

Specificatie van de extra voer maatregelen die gebruikt zijn voor deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

LodgingFodderMeasure (data type)

Attribute:

Name:

lodgingSystem

Definition:

Specificatie van de extra (additionele of reducerende) staltechnieken die gebruikt zijn voor deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

LodgingSystem (data type)


Data type: StandardInlandShipping

StandardInlandShipping

Definition:

Algemene beschrijving van schepen op een vaarroute voor binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip op een vaarroute, gebruik makend van een voorgedefinieerde scheepstype.

Subtype of:

InlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

shipType

Definition:

Type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardMaritimeShipping

StandardMaritimeShipping

Definition:

Algemene beschrijving van schepen op een vaarroute voor zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip op een vaarroute, gebruik makend van een voorgedefinieerde scheepstype.

Subtype of:

MaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

shipType

Definition:

Type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardMooringInlandShipping

StandardMooringInlandShipping

Definition:

Algemene beschrijving van schepen bij een aanlegplaats voor binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip bij een aanlegplaats, gebruik makend van een voorgedefinieerde scheepstype.

Subtype of:

MooringInlandShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

shipType

Definition:

Type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardMooringMaritimeShipping

StandardMooringMaritimeShipping

Definition:

Algemene beschrijving van schepen bij een aanlegplaats voor zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een schip bij een aanlegplaats, gebruik makend van een voorgedefinieerde scheepstype.

Subtype of:

MooringMaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

shipType

Definition:

Type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardOffRoadMobileSource

StandardOffRoadMobileSource

Definition:

Karakteristieken van een emissietype voor mobiele werktuigen.

Description:

Mobiele werktuig worden beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

OffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

engineDisplacement

Definition:

De cilinderinhoud van de motor in liter. In het geval van stationair draaien wordt dit gebruikt om de totale emissie tijdens het stationair draaien te bepalen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

hoursIdlePerYear

Definition:

Tijd in uren per jaar dat het voertuig stationair staat te draaien.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

literFuelPerYear

Definition:

Liter brandstof (gesommeerd) dat dit type voertuig per jaar verbruikt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

offRoadMobileSourceType

Definition:

De klasse van dit mobiele werktuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardVehicle

StandardVehicle

Definition:

Karakteristieken van een standaard klasse wegvervoer.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

maximumSpeed

Definition:

Maximum snelheid in kilometers per uur.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

stagnationFactor

Definition:

Fractie van het verkeer dat stagneert.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

strictEnforcement

Definition:

Wel of geen strikte handhaving van de snelheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

vehicleType

Definition:

Type voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

StandardVehicleType (enumeration)

Values:

LIGHT_TRAFFIC

Licht verkeer.

NORMAL_FREIGHT

Middelzwaar vrachtverkeer.

HEAVY_FREIGHT

Zwaar vrachtverkeer.

AUTO_BUS

Busverkeer.


Data type: Vehicle

Vehicle

Definition:

Karakteristieken van een emissietype wegvervoer.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomVehicle

SpecificVehicle

StandardVehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

timeUnit

Definition:

Tijdseenheid voor het aantal voertuigen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

TimeUnit (enumeration)

Values:

HOUR

DAY

MONTH

YEAR

Attribute:

Name:

vehiclesPerTimeUnit

Definition:

Aantal voertuigen per tijdseenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: VersionMetadata

VersionMetadata

Definition:

Metadata over gebruikte versies.

Description:

Dit data type bevat de versies die gebruikt zijn om tot de data te komen.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

aeriusVersion

Definition:

Versienummer van de AERIUS rekenkern.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

databaseVersion

Definition:

Versienummer van de AERIUS database.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


This feature catalogue was generated by ShapeChange